Friday, 25 July 2014

‘Het college doet maar wat’

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – Het college van burgemeester en wethouders kan zich niet meer verschuilen achter de gedachtegang: ‘U vraagt en wij draaien’. Wethouder Marien den Boer (CDA) heeft van de voltallige gemeenteraad de opdracht gekregen om vier scenario’s uit te werken waar het gaat om het uitvoeren van de bezuinigingen.
De vier scenario’s voor het besteden van de financiën gaan over ‘een gemeente met een sterk, gezond en efficiënt ambtelijk apparaat’, ‘een gemeente met ruimhartige sociale voorzieningen’, ‘een gemeente met zo laag mogelijk lokale lasten’ en ‘een gemeente die optimaal samenwerkt met de regio’. Deze informatie kan ook helpen bij een besluit in oktober over de toekomst van Oegstgeest, waar het gaat om de gemeenten waarmee samengewerkt wordt. De politiek moet de komende maanden bekijken welke vormen van bezuinigingen opgelegd kunnen worden. Als voorbeelden worden hierbij genoemd: efficiëncymaatregelen, overdracht van activiteiten, fasering en prioritering van activiteiten, gerichte hervormingen in bedrijfsvoering en informatievoorzieningen, samenwerking in de regio en betere benutting van subsidies. Fractievoorzitter Vincent Janssen (VVD) voegde hier nog een optie aan toe: ‘Als we geconfronteerd worden met guur weer, gaan we automatisch kijken naar de loonsom (van de ambtenaren, JD).’
Het collegevoorstel om geld te investeren voor het aantrekken van nieuwe ambtenaren, kon toch al rekenen op opgetrokken wenkbrauwen bij de raadsleden. Zo stelde fractievoorzitter Boris Kocken (D66) dat het college de noodzaak van die uitgave moet toelichten. ‘Dit collegevoorstel biedt weinig inhoud.’
Janssen was minder kritisch: ‘Dit college heeft lef getoond om de cijfers uit de meicirculaire mee te nemen in deze perspectiefnota. Nu wordt de raad gevraagd om keuzes.’ Fractievoorzitter Eibertjan van Blitterswijk (CDA) was ook tevreden: ‘Ik heb er vertrouwen in, dat we een sluitende begroting krijgen. De ruimte wordt geboden om de hele raad er bij te betrekken.’ Fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) bleek het hier geheel mee oneens te zijn. ‘Een helder perspectief ontbreekt ten enenmale. Kennelijk doet u maar wat. Door te stellen dat "ons college" ook "het "antwoord niet heeft, geeft u vooral uzelf een brevet van onvermogen en lijkt het er op dat u uw verantwoordelijkheid wilt ontlopen.’
Van Tongeren vervolgde: ‘Het participatiebegrip mag niet worden verbonden met het terugdringen van het overheidstekort of een afbouw van de verzorgingsstaat. Uw aanpak heeft er immers toe geleid dat we nu voor het eerst sinds mensenheugenis met een niet-sluitend perspectief worden geconfronteerd en u tegelijkertijd de hartelapjes van de drie coalitiepartijen heeft geprobeerd financieel dicht te spijkeren.’ Wethouder Marien den Boer (CDA) zegde toe dat hij ervoor zal zorgen dat er later dit jaar een sluitende meerjarenbegroting komt, waar geen posten op staan zonder dat daar een bedrag aan gekoppeld is.

No comments:

Post a Comment