Wednesday, 30 July 2014

Advies commissie voor Bezwaarschriften afgewezen

JOEP DERKSEN
HOOGMADE – Het komt niet vaak voor, maar het college van burgemeester en wethouders heeft een advies van de commissie voor de Bezwaarschriften genegeerd. Deze commissie adviseerde om een last onder dwangsom tegen de firma De Ruige Kade aangaande de Groenwegh 14 op te heffen.
De gemeente vindt, dat de inpandige woning illegaal is, maar de leden van de commissie voor de Bezwaarschriften zijn het hier niet mee eens. De woning wordt volgens hen namelijk sinds 1986 bewoond, maar de gemeente is het hier niet mee eens en stelt dat hier geen bewijs voor is. ‘De commissie gaat daarmee voorbij aan de gebruikswijziging, immers de woning is niet langer in gebruik als bedrijfswoning, maar als burgerwoning.’ Ook vinden de commissieleden dat de gemeente zelf heeft meegewerkt aan de gedachtegang dat het hier feitelijk om een gelegaliseerde woning is. Uit de voorgelegde documenten blijkt niet dat er ooit handhavend is opgetrreden en ook heeft de gemeente een huisnummer toegekend aan het pand. De ambtelijke reactie op dit laatste punt is: ‘Huisnummers worden toegekend aan bestaande objecten, ongeacht de legaliteit ervan.’
De commissieleden gaven het advies aan de bezwaarmaker om een aanvraag in te dienen voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Dat is bij de gemeente in het verkeerde keelgat geschoten: ‘De commissie gaat voorbij aan het feit dat zij het college dient te adviseren en niet de bezwaarmaker.’ Ook het feit dat de woning al dertig jaar gebruikt wordt, is voor de gemeente geen argument om af te zien van de last onder dwangsom. De ambtenaren hebben het college van burgemeester en wethouders geadviseerd om het advies van de commissie voor de Bezwaarschriften niet op te volgen. Het college volgt het advies van de ambtenaren en de firma De Ruige Kade krijgt nog altijd een last onder dwangsom opgelegd.

College houdt druk op asbestsloper

WOUBRUGGE – Een eigenaar van een gebouw aan de Kruisweg heeft twee lasten onder dwangsom en één last onder bestuursdwang aan zijn broek hangen. De gemeente heeft een ‘ernstig vermoeden van het op ondeskundige wijze saneren van asbesthoudende materialen’. Doel van dit collegebesluit is dat de eigenaar de gebouwen aan de Kruisweg laat renoveren. Deze zaak is voorgelegd aan de onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften, maar die oordeelde dat de bezwaarmaker ‘niet ontvankelijk’ was.  In maart werd de Kruisweg 2-6B volledig afgezet. Toenmalig wethouder Jan Uit den Boogaard liet indertijd wetenn: ‘De eigenaar is zonder sloopvergunning gaan slopen en heeft asbesthoudend maeriaal afgevoerd. Er is een algeheel verbod op het terrein, om dat te betreden en daarmee is het een strafrechtelijk traject geworden. Als de eigenaar verder wil slopen, moet er een saneringsplan komen.’

College tegen bestemmingsplan

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – De buurgemeente Teylingen gaat een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor het buitengebied. En dat kan gevolgen hebben voor een toename van kampeerfaciliteiten, bijvoorbeeld door een herinrichting van het gebied dat aan Kaag en Braassem grenst. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders een zienswijze ingediend. Er zijn zorgen, dat door die herinrichting en het hogere aantal verblijfsplekken het verkeer op de Boekhorsterweg toeneemt.
Ook maakt het college er bezwaar tegen, dat bollenteelt mogelijk gemaakt wordt in het veenweidegebied. ‘Deze zone ligt over de Kagerplassen en de eilanden daarin (Zwanburgerpolder, Lakerpolder, Kogjespolder), de Zweilanderpolder en Boterhuispolder. Wij merken op dat het weinig zinvol is om deze wijzigingszone over zo’n groot gebied te leggen, waar het merendeel van de bestemming  ‘Water en Natuur’ is. Bollenteelt heeft een negatief effect op de veenweidevogels en de uitstraling van het veenweide- en plassengebied ten behoeve van recreatie en de landschapswaarde.’
Ook de toename van de ‘kampeermiddelen’ kan de toets van het college niet doorstaan. In theorie zou namelijk een onbeperkte toename van het aantal kampeermiddelen mogelijk zijn. ‘Gezien de ontsluiting ter plaatse (de wegen die daar liggen, JD) is dit zeer onwenselijk.’ Het college wil, dat de gemeente Teylingen een maximum aantal kampeerplekken voor stacaravans, woningen en recreatiewoningen vastlegt.
Bij de Boekhorsterweg 22 stonden al 19 recreatiewoningen en zes appartementen gepland. Maar met het Teylingse voorontwerpbestemmingsplan zou dit aantal verdubbeld kunnen worden. Ook dat is tegen het zere been van het college. ‘We willen u nadrukkelijk wijzen op de gevoerde gesprekken rond de grenscorrectie en de destijds gedane toezeggingen en gemaakte afspraken. Beide gemeenten waren het er over eens dat de verkeersdruk op de Boekhorsterweg niet mag toenemen.’

Gouda stapt uit Cyclus

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente Gouda stapt definitief uit het samenwerkingsverband Cyclus. Dit nieuws maakte de voorzitter van de gemeenteraad, Marina van der Velde, vorige week bekend. De contracten tussen Gouda en Cyclus lopen over een paar jaar af en het ziet er naar uit dat de overige gemeenten op moeten draaien voor heet afhaken van Gouda. Immers, met één gemeente minder moeten de kosten over de resterende gemeenten verdeeld worden. Van der Velde laat weten dat nog niet duidelijk is wat de financiële consequenties zijn van het afhaken van Gouda.

Meer samenwerking boa’s

KAAG EN BRAASSEM – De uitwisseling van bestuurlijke opsporingsambtenaren (boa’s) tussen Kaag en Braassem en Nieuwkoop bevalt zo goed, dat de gemeente Bodegrave-Reeuwijk hier ook aan mee wil doen. Het college van burgemeester en wethouders stemde er vorige week mee in, dat  de boa’s uit die plaats in onze gemeente actief kunnen zijn. Ook kunnen de Kaag en Braassemse boa’s bonnen schrijven in Bodegraven-Reeuwijk.

Uitbouw op uitbouw

ROELOFARENDSVEEN – De eigenaar van de woning aan de Elzenstraat 32  mag een dakopbouw realiseren aan de achterkant van zijn huis. Het college van burgemeester en wethouders heeft vorige week ingestemd met een principeverzoek hierover. De dakuitbouw wordt gerealiseerd op de bestaande uitbouw.

Zwembad en woning mogen niet meer

LEIMUIDEN – De eigenaar van Molenkade 4  mag definitief geen zwembad aanleggen en ook kan hij de bouw van een woning en een overkapping op die locatie vergeten. Het college van burgemeester en wethouders heeft een in 2012 afgegeven omgevingsvergunning weer ingetrokken. Een toezichthouder heeft namelijk geconstateerd dat er tussen 14 januari 2013 en 16 juli 2013 ‘geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de verleende  omgevingsvergunningen’. Ook in het half jaar daarna werd er niet gebouwd. De eigenaar heeft nog bezwaar gemaakt tegen dit collegebesluit, maar de commissie Bezwaarschriften stelde het college in het gelijk.

Driemaster goed op weg

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – De gemeente is heel tevreden over de werkzaamheden van de Driemaster en beide partijen onderhandelen nu over het voortzetten van een contract met nog eens twee jaar. Deze mededeling deden  projectleider Pauline Portegies en  Marion Bakkes van de Driemaster, tijdens de vergadering van de WMO Adviesraad op dinsdag 29 juli.  Ze informeerden de commissieleden over alles wat de medewerkers van de Driemaster tot nog toe gedaan hebben.
De Driemaster is een samenwerkingsverband tussen Kwadraad, Participe en Wijdezorg. De organisatie houdt zich bezig met het verbinden van professionals met vrijwilligers. Dan gaat het over thema´s als: ´Gezondheid & bewegen, Groei & ontwikkeling, Werken & leren, Maatschappelijke betrokkenheid, Maatschappelijke ondersteuning en Wonen & leefomgeving.
Er is wekelijks een spreekuur in Roelofarendsveen waar mensen binnen kunnen lopen. De leden van de WMO Adviesraad vroegen zich af, of er in andere dorpen ook zo´n service geboden kan worden, maar wethouder Floris Schoonderwoerd maakte korte metten met dit idee: ´Het openen van loketten en steunpunten in de verschillende kernen is niet de weg die wij als gemeente willen ingaan. We hebben het WMO-loket, de Driemaster en kunnen straks naar de mensen toe. Het gaat niet gebeuren dat we in elk dorp een loket hebben, waar iedere week iemand een aantal uren achter zit.´
Portegies liet verder weten, dat de tijd achter ons ligt, waarbij professionals beslisen over het welzijn van 4- tot 12-jarige kinderen, zonder dat hun ouders er bij betrokken worden. In een zogeheten Meerpartijenoverleg krijgen ouders voortaan een actieve rol hierbij.´ De projectleider informeerde ook,dat steeds meer vrijwilligersorganisaties projecten opzetten, waar niet alleen hun leden van profiteren, maar ook andere inwoners.  Een voorbeeld van een goed project is de beweegtuin, die vlak bij de Jacobus is opgezet. Deze beweegtuin wordt steeds meer gebruikt door ultrasenioren. Daarnaast is ook de streetworkout in Woubrugge een succes. De overlast door hangjongeren is verminderd, nu zij actief bezig zijn.
Verder is er de vrijwillige vervangende mantelzorg; dat zijn de respijtzorgers, die af en toe kunnen invallen voor de mantelzorger, die daar behoefte aan heeft. Dat is niet alleen voor oudere mantelzorgers, maar ook bijvoorbeeld voor ouders van kinderen die mantelzorgtaken uitvoeren. Iedere twee maanden wordt een mantelzorgcafe georganiseerd in steeds weer een andere kern. De volgende vindt plaats in september in Hoogmade.
Een nieuw project is ´welzijn op recept´. Mensen die met psychosociale klachten bij de huisarts komen, kunnen een ´welzijnsrecept´ krijgen. Dan bezoekt een welzijnscoach hen en wordt bekeken of de patient zich beter kan gaan voelen door het deelnemen aan activiteiten of door zich in te zetten als vrijwilliger. Ook is de DrIemaster bezig om mensen die een dagbestedingsprogramma volgen, aangepaste werkzaamheden te geven in  hun eigen dorp. Tot nog toe zijn de resultaten hiervan wisselend. Het werd de commissieleden duidelijk, dat we aan de vooravond staan van een radicale verandering in de manier waarop we als dorpsgenoten met elkaar omgaan.

´Er is een behoorlijke uitstroom in het staartje van de WW´

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – Het aantal mensen dat in deze gemeente in de bijstand terecht komt, is gestegen met 17%. Dat zijn schrikbarende cijfers en Don Klerkx, lid van de WMO Adviesraad, wilde vorige week weten wat het college van burgemeester en wethouders hier aan gaat doen. Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) vond echter, dat de gemeente ´het goed doet in vergelijking  met de gemeenten om ons heen´.
´Welke sectoren zijn debet aan deze forse stijging en welke initiatieven worden genomen om deze negatieve trend te doorbreken?´ Duidelijker kon Klerkx de vraag niet stellen. Schoonderwoerd liet weten dat nog altijd niet duidelijk is waardoor die stijging komt. Een vermoeden heeft hij wel. Een deel van deze mensen zit aan het eind van hun ww-periode en komt nu in de bijstand terecht. Maar ook is er een instroom in de bijstand door mensen die scheiden en er opeens financieel alleen voor staan. Schoonderwoerd merkte op dat veel mensen alsnog een baan vinden, vlak voordat ze de bijstand in moeten: ´We zien dat mensen twee maanden voordat ze terugvallen in de bijstand en dus naar een inkomen van 800 euro per maand, alsnog een baan vinden. Er is een behoorlijke uitstroom in het staartje van de WW.´
De gemeente lijkt niet veel te kunnen doen om mensen te helpen op weg naar nieuw werk. Het geld dat de gemeente heeft, wordt gebruikt voor andere zaken. De wethouder: ´Met het participatiebudget leiden we mensen toe naar werk. Maar van dat budget is niet zo heel veel meer over. We kunnen mensen niet zo begeleiden naar werk als we zouden willen.  We hebben minder dan we hadden en daardoor zijn we minder succesvol dan we waren. De afgelopen jaren viel het nog mee met de werkloosheid in vergelijking tot de rest van de regio. Dat begint een beetje bij te trekken en dat is vervelend. Maar nog steeds doen we het goed in vergelijking met de gemeenten om ons heen.´

WMO Adviesraad gaat voor kwaliteit

KAAG EN BRAASSEM – De WMO Adviesraad verwelkomde vorige week een nieuw lid in haar midden: Aad van der Putten. Hij is als beste gekozen uit drie sollicitanten (waarvan er één niet kwam opdagen). Tot dit jaar was hij gemeenteraadslid in Nieuwkoop en dat is ook de gemeente waar hij nu  woont. Voorzitter Fried Elsgeest laat weten, dat de woonplaats niet van belang is voor de leden van de WMO Adviesraad: ´In de reglementen staat niet dat iemand inwoner van Kaag en Braassem moet zijn. We hebben de voorkeur gegeven aan kwaliteit.´

Column

Verlies
Inge van der Sar, Gijsbert van Duijn, Truike Heemskerk en Erik van der Poel. Hun namen zullen we nooit meer vergeten. Ze zijn voor ons dé gezichten van de vliegtuigramp in Ukraïne. Samen met 394 andere vliegtuigpassagiers van vlucht MH17 kwamen ze om door een laffe raketaanval. Onschuldige mensen zijn vermoord; op weg naar hun vakantiebestemming, waarbij ze hun dagelijkse zorgen en beslommeringen even achter zich konden laten.
‘Voor onze toneelvriendin Truike viel het doek veel te vroeg’, zo laten bestuur en leden van Toneelvereniging VIOS Oud Ade weten. ‘Dag lieve Truike en Erik. Voor altijd in ons hart’ stellen Berend, Paulina, Sander, Marieke en Aukje. Nooit meer zullen de collega’s van Simba, Berend Botje en BSO Thamerdal Kinderopvang Solidoe juf Inge in de armen kunnen nemen. S.V. Kickers ’69 verwoordde het voortijdig heengaan van Inge van der Sar en Gijsbert van Duijn met de woorden: ‘Verlies zonder wedstrijd’ en het bestuur van de T.V. Leimuiden stelt: ‘Wij zullen Inge en Gijs herinneren als geweldige mensen, die er voor elkaar waren, maar ook altijd voor anderen klaar stonden, sociaal zeer bewogen mensen.’
Deze column wil ik afsluiten met een compliment voor burgemeester Marina van der Velde – Menting en loco-burgemeester Floris Schoonderwoerd. Zij brachten namens de gemeente een bezoek aan de nabestaanden om hen een hart onder de riem te steken. Juist in deze moeilijke tijden is het fijn te weten, dat de inwoners kunnen rekenen op bestuurders, die zich bekommeren om hun dorpsgenoten. Aan alle familieleden en vrienden wil ik mijn diepste medeleven betuigen. Veel sterkte en kracht wens ik jullie in de komende weken, maanden en jaren.
Joep Derksen

Geen vergunning huttenbouw 2015

KAAG EN BRAASSEM – De huttenbouw van de Stichting Vakantiespelen Alkemade (VAK) mag dit jaar voor het laatst gebruik maken van het voormalige HSL-werkterrein aan de Sotaweg. Dit bevestigt een gemeentelijk woordvoerder. Vorig jaar nog stemde het college van burgemeester en wethouders er mee in, dat de VAK in 2014 gebruik mocht maken van dat terrein voor de huttenbouw.
Er is echter nog altijd geen vergunningaanvraag ingediend door de organisatie voor het komende jaar. Of de huttenbouw dus doorgaat, is nu nog onzeker. De woordvoerder stelt: ‘Net als iedere andere vereniging is het VAK zelf verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag. Het VAK is lang op het HSL-werkterrein geweest en ook wel (eens, red.) niet erop geweest wanneer het terrein gebruikt moest worden voor werkzaamheden aan de HSL. Voor een aantal jaren is akkoord gegeven op het verzoek van gebruik van het HSL-werkterrein. Daar zat een einddatum op (en dat is dus dit jaar) om het terrein eventueel ook anders te kunnen bestemmen. Het initiatief ligt dus bij de stichting zelf om een vergunningaanvraag in te dienen, ook voor de locatie en dan wordt het opnieuw beoordeeld.’

Het is niet zo dat ik alleen in het diepe spring

Interviewserie met wethouders
JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – De vier wethouders die sinds mei onze gemeente besturen, zitten al weer enkele maanden op hun post en inmiddels zijn ze al aardig ingewerkt. Het is dus de hoogste tijd om hen te vragen naar hoe ze hun nieuwe positie ervaren. In het laatste deel van deze serie komt wethouder Harry van Schooten aan het woord: ‘Van zingen ontspan ik’.
Als wethouder moet je vanaf de allereerste dag alert zijn en grip houden op de zaken. Van Schooten besefte zich dat terdege. Hij vertelt: ‘Je komt niet alleen inwerken, maar hebt ook verantwoordelijkheden. Je moet zorgen dat je niet geleefd wordt. Wethouder zijn is heel vernieuwend en geeft ook heel veel inspiratie en energie.’ Heeft hij het gevoel dat hij als nieuwe wethouder, die zich bezig houdt met grensoverschrijdende onderwerpen, een achterstand heeft op meer ervaren wethouders in de regio? ‘Ik kan daar alleen maar van leren en bovendien kunnen de ambtenaren mij informatie geven over alle onderwerpen. Het is niet zo dat ik alleen in het diepe spring. Domme vragen kan je niet stellen alleen antwoorden kunnen dom zijn.’
Van Schooten voetbalde dagelijks op straat in de Rotterdamse wijk Overschie, was een actieve jongen en werd als kind streng katholiek opgevoed, met respect voor gezag. ‘Ik beschouw me nu niet meer als katholiek, maar wel als christelijk; ik geloof wel in een God, maar dat kan ook de natuur zijn.’ Twintig jaar geleden kwam de wethouder in Oude Wetering wonen en inmiddels geniet hij van zijn woning in Nieuwe Wetering. Nog altijd is hij lid van een zangvereniging en hij neemt de bariton voor zijn rekening. Van Schooten geniet van het zingen: ‘Na de eerste repetitie wist ik het al: “Dit is het!” Ik geniet van het zingen; je bent met je lichaam bezig, het ontspant je en maakt je geest vrij. Na een dag werken ga je vermoeid naar de repetitie toe en na twee uur zingen kom ik uitgerust weer thuis.’
Voor zijn nieuwe wethouderschap heeft Van Schooten ook opofferingen moeten maken. Het vrijwilligerswerk bij de Voedselbank in Leiden en bij een Afasiecentrum (waar hij mensen die door een hersenletsel die niet meer goed kunnen spreken begeleide in beter communiceren) heeft hij moeten opzeggen. De tijd hiervoor ontbreekt simpelweg. Na dertig jaar vrijwilligerswerk, vindt hij dit ‘jammer, maar noodzakelijk’. Het wethouderschap moet namelijk voor de volle 100% gedaan worden.
En waarom wilde Van Schooten dat wethouderschap? ‘In de jaren dat ik gemeenteraadslid was, werd ik geraakt door de inhoud van het politieke werk en als wethouder heb je heel sterk met die inhoud te maken. Ik vond het een heel inspirerende gedachte om hier mee aan de gang te gaan. Ik had niet het gevoel dat ik het beter kon dan mijn voorgangers, maar wel het gevoel dat het anders moest. Ik probeer  mensen in een vroegtijdig stadium te betrekken bij hun leefomgeving en wil de raad meer meenemen. Je bent verantwoordelijjk voor de toekomst van 25.000 mensen en het gaat over behoorlijk wat pegels. Geld is slechts één aspect; het gaat er ook, of juist, om dat je mensen respecteert. Iedereen die een gesprek aanvraagt, krijgt dat gesprek. Ook als ik niets kan doen; dan leg ik uit waarom iets niet mogelijk is.’

Idee voor nieuwe werkgroep

KAAG EN BRAASSEM – Wethouder Harry van Schooten wil de nieuwe werkgroep ‘Ruimtelijke Ordening en Leefomgeving’ opzetten. Deze werkgroep moet ervoor zorgen dat de gemeenteraad kan ‘sparren’ over wat het college doet. De wethouder laat hierover weten: ‘Ik probeer om mensen in een vroegtijdig stadium te betrekken bij hun leefomgeving, maar wil ook de raad meer meenemen in de ontwikkelingen die gaande zijn. In die werkgroep kunnen we samen bespreken wat er gedaan kan worden. Bovendien kan ik als wethouder erachter komen, wat anderen ervaren.’

Bloemenkiosk Tanja Blom komt nooit meer terug

JOEP DERKSEN
LISSE – Door de renovatie van ’t Vierkant verdwijnt na tien jaar de karakteristieke bloemenkiosk Tanja Blom. Al die tijd heeft de eigenaresse gestreden voor haar voortbestaan en in 2007 werd ze zelfs in het gelijk gesteld door de Raad van State. Maar op het vernieuwde Vierkant zag de gemeente geen plek voor haar bloemenstal en overeenstemming over een nieuwe plek konden de beide partijen niet bereiken. Zaterdag 26 juli was het voor Blom definitief de laatste werkdag in haar bestaan als zelfstandig onderneemster.
Blom probeert de moed er in te houden en de ene na de andere klant staat ze met een moedige glimlach te woord. ‘Waar moet ik nou naar toe voor mijn wekelijkse bloemetje?’ vraagt een oudere dame en ook de man die iedere twee weken een ruiker komt halen voor op het graf van zijn vrouw is zwaar teleurgesteld. Eigenlijk kan Blom zelf ook niet uitleggen waarom haar zaak moet verdwijnen. ‘De gemeente heeft geen goed alternatief gezocht. Ze wilden me op het Raadhuisplein zetten, omdat daar een  heleboel auto’s langskomen. Dat klopt; die auto’s komen er langs en rijden dan door.’ Een optie aan de Kapelstraat leek Blom wel wat, maar dat bleek niet mogelijk omdat de palen van de kiosk dan tot aan de weg kwamen. Hierdoor zouden mensen – o horror - over de weg  moeten lopen. Ook bleek er niet voldoende ruimte te zijn voor de kar verderop in de Kanaalstraat. En een plek bij de Hema zat er ook niet in, omdat ze dan te dicht bij een bloemenzaak zou komen te staan.’ Oneerlijk vindt Blom het: ‘Want bij mijn bloemenkiosk hebben ze wel een bloemenwinkel laten komen. Eigenlijk wilde de gemeente gewoon van me af.’
Tien jaren lang stond Blom twee keer per week op ’t Vierkant met haar bloemenkiosk. ‘Met elke klant maak je een praatje terwijl je de bloemen klaar maakt. Je vraagt hoe het is en bent voor veel oudere mensen een sociaal werker; ze vinden het fijn om met iemand te praten.’ Haar ogen worden rood. ‘Ik voel me belazerd door de gemeente en had van hen meer steun verwacht. Ik had graag de bloemenkiosk overgedragen aan mijn dochter.’ Op dat moment kan Blom zich niet meer inhouden en ze begint te huilen. Haar moeder Anne Warmerdam, die regelmatig in de zaak helpt, komt  snel naar haar dochter en geeft haar een warme troostknuffel. ‘Iedere vroege ochtend was Tanja bezig met haar bedrijf en nu krijgt ze een draai om haar oren’, zo stelt Warmerdam. ‘Het is definitief; bloemenkiosk Tanja Blom komt niet meer terug.’

Koning terug op Kasteel Keukenhof

JOEP DERKSEN
LISSE – Voor het eerst sinds mensenheugenis ‘hangt’ er weer een regerend koning in het Kasteel Keukenhof. De Stichting Kasteel Keukenhof was zo onder de indruk van het portret van koning Willem Alexander, dat kunstenares Iet Langeveld had gemaakt, dat het voor een zacht prijsje in het kasteel komt te hangen.
Herman Hollander hing het schilderij persoonlijk op en liet hierbij weten: ‘De vroegere adel had een ingeboren respect voor de hoogste adel en die traditie willen we voortzetten. Willem Alexander is hier een paar keer op bezoek geweest en we hopen dat hij gauw weer komt om zichzelf te bewonderen.’ Hollander kijkt goedkeurend naar het schilderij en constateert: ‘Hij is mens op dit schilderij.’
Langeveld heeft ook een avondvierdaagsemedaille geschilderd als symbool dat Willem Alexander koning van het volk is. Ze is tevreden over het eindresultaat: ‘Iedereen krijgt het doek dat hij verdient, of het nu de koning is of de buurvrouw. Ik heb ook prinses Beatrix geschilderd en zag op de sociale media regelmatig schilderijen voorbij komen van mensen van het Koninklijk Huis. Ik wilde de uitdaging aangaan om de koning te schilderen. Hij heeft namelijk een moeilijk te bevaten hoofd en als portrettist moet je ook de moeilijke gezichten kunnen schilderen. Ik wilde deze uitdaging niet uit de weg gaan.’
De kunstenares begon met het schilderij tijdens het Kunstplein in de Bloemententoonstelling Keukenhof. ‘Dat was stom van me’, zo lacht Langeveld. ‘Wanneer je daar schildert, herkennen veel mensen hem en beginnen ze met je te praten. En dan hoor je voor de 5.000ste keer: ‘Hij lijkt goed hoor!’ Maar bij mij moet het niet alleen goed zijn, het moet goed goed zijn.’
Het enige wat nog ontbreekt in Kasteel Keukenhof, is een schilderij van koningin Máxima, zo vond Hollander. Of Langeveld deze taak ook op zich neemt, daar is ze niet over uit. ‘Voorlopig ga ik haar niet schilderen. Ik ben de komende maanden druk bezig met mijn serie ‘Bekende en onbekende Lissers.’

Lange wachttijden bij Lissese Apotheek

JOEP DERKSEN
LISSE – Veel mensen klagen over de lange wachttijden van de gemoderniseerde Lissese apotheek aan de Koninginneweg. Soms moeten klanten tot wel een uur wachten, voordat ze hun voorgeschreven recept daadwerkelijk krijgen.
Een van de lezers van het Witte Weekblad trok aan de bel en stelde: ‘Vanmorgen haalde ik mijn medicijn op; ik trok nummer 42 bij het bonnetjesapparaat en nummer 27 was aan de beurt. Er was divers personeel achter bezig, maar aan de balie zaten slechts drie dames. De wachtenden vertelden dat ze al ongeveer drie kwartier tot een uur zaten te wachten. Zij beaamden dat dit soort wachttijden gebruikelijk zijn sinds de samenvoeging van de apotheken en dat het een janboel is. Herhaalrecepten zijn soms na twee dagen nog niet afgehandeld. Na een half uur wachten ben ik weggelopen. De apotheker is met de huidige dienstverlening op het verkeerde pad en heeft geen oog voor het belang van zijn cliënten.’
Afgelopen week is aan enkele bezoekers van de apotheek gevraagd naar hun ervaringen en Gerard Arrachart stelt: ‘Het is echt een probleem. Ik kan me voorstellen dat ze bezuinigingen moeten doorvoeren, maar niet op deze manier. Ik word er gestoord van. Ze kunnen mijn medicijnen niet vinden of hebben ze niet. Ik moest al een keer terug naar de dokter om mijn voorgeschreven recept opnieuw te krijgen. Ze moeten dat recept echt morgen hebben, anders ga ik stennis schoppen.’
Binnen staan zes lege balies, maar achterin zijn bij de pillen en poeders vijf dames in de weer; waar ze mee bezig zijn, dat is voor de handvol wachtende mensen onduidelijk. Een dame die aleen als ‘José’ betiteld wil worden, zegt nadat ze geholpen is: ‘Nou duurde het heel kort en bovendien is het hier lekker koel.’ De heer Krijger is gepensioneerd en hoeft zich niet meer te haasten, zo laat hij weten. ‘Sommige mensen hebben altijd wat te klagen. ’s Morgens gaan ze met z’n allen naar de dokter en dan komen ze tegelijk hier bji de apotheek. En inderdaad moet je twee dagen wachten op je medicijn. Ik moet zelfs veertien dagen wachten tot ik mijn Pretnison krijg.’ Op dat moment loopt een vrouw ontevreden de apotheek uit en stapt op haar fiets: ‘Gisteren heb ik voor 10:00 uur een recept gebracht en nu kwam ik het medicijn ophalen. Maar ze hebben dat recept vandaag pas verwerkt en ik moet morgen weer terugkomen.’

Lisse rouwt mee

 
JOEP DERKSEN
LISSE – Ook in ons dorp werd intens meegeleefd over de slachtoffers van vlucht MH17 en de 298 vliegtuigpassagiers die hierbij om het leven kwamen. Op woensdag 23 juli om precies 16:00 uur gingen overal automobilisten en fietsers langs de kant van de weg staan om een eerbetoon te houden van een minuut stilte. Ook de politici en bestuurders leven intens mee.
Burgemeester Lies Spruit en de wethouders Cees Ruigrok, Adri de Roon en Evert Jan Nieuwenhuis laten weten: ‘Het college van Lisse laat weten dat het - net als de rest van Nederland – diep geschokt is door de gebeurtenissen in Oekraïne. Burgemeester en wethouders leven ontzettend mee met de slachtoffers en hun nabestaanden. Zij wensen alle getroffenen heel veel kracht in deze zware tijd.’
Bert van Santen, fractievoorzitter van de SGP/ChristenUnie, vertelt: ‘Wat er afgelopen donderdag gebeurd is, raakt heel veel mensen; directe familie, vrienden, collega's en dat dwars door het land. Hele families zijn weggevaagd. Heel veel verdriet heeft dit veroorzaakt en dan is een Dag van Nationale Rouw op zijn plaats. Onze kerken hebben afgelopen zondag ruim aandacht aan deze ramp besteed. We bidden de nabestaanden Gods hulp toe bij het dragen van dit grote verlies.’
Nieuw Lisse-fractievoorzitter Rob Veldhoven reageert op de tragedie waar 298 slachtoffers te betreuren zijn: ‘Welke woorden zijn nog niet gesproken, welke woorden zijn nog niet geschreven, welke woorden geven uiting van verdriet, welke woorden brengen troost? Eigenlijk ben ik sprakeloos. Er zijn geen woorden te vinden die de pijn verzachten, die het verlies verwoorden. Oprecht gecondoleerd, jullie zijn in onze gedachten, in deze verdrietige tijd.’
Namens de fractie van PvdA-GroenLinks laat fractievoorzitter Guus Mesman weten: ‘We zijn diep geschokt door de berichten over het lot van de inzittenden van de Boeing MH17. We leven mee met familie en vrienden die met dit vreselijke verlies te maken hebben. Wij wensen hen sterkte bij het verwerken van deze ingrijpende gebeurtenis.’
Fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) stelt: ‘Het gaat hier om mensen die op vakantie gaan en er helemaal niet op rekenen dat ze oorlogsslachtoffer worden. Dat raakt iedereen in Nederland heel diep, want het komt opeens dicht bij. Hoe triest het ook is; de oorlog krijgt een gezicht. Het gezicht van Nederlanders. Dit raakt met name de nabestaanden; zij zullen door moeten met de leegte en een niet te begrijpen verlies.’
Wim Slootbeek, VVD-fractievoorzitter: ‘Tientallen rouwauto’s dagen achtereen op de A2 en de A27 geven pas echt weer wat een afschuwelijk drama er heeft plaatsgevonden. Mensen weggerukt uit de kracht van hun leven. Familieleden, vrienden en bekenden in verwarring achterlatend. Een zinloze, gruwelijke en mensonterende daad die nooit meer mag worden herhaald.’
D66-fractievoorzitter Jeanet van der Laan: ‘D66 Lisse leeft intens mee met de nabestaanden van MH17. Het zal je collega maar zijn. Of je broer en zijn gezin. Het zullen je ouders zijn... Over de oorzaak is nog geen uitsluitsel gegeven en we wachten daar allemaal op. Geheel volgens de Nederlandse werkwijze wachten we op de feiten, maar dat de onderste steen boven moet komen, is wel duidelijk. D66 Lisse maakt een diepe buiging voor de slachtoffers en wenst de nabestaanden veel kracht toe.

Nieuwe voorzitter HBVB

JOEP DERKSEN
LISSE – De HuurdersBelangenVerenigingBollenstreek (HBVB) heeft weer een nieuwe voorzitter. Eerder dit jaar nam Jeannette Mulder het roer over van Yvonne Baas, maar na enkele maanden moet ook Mulder het veld ruimen. De man die de HBVB vanaf 1 augustus gaat leiden is Albert Valkenburg.
Baas werd eerder dit jaar door het HBVB-bestuur gevraagd af te treden. Bert Mondriaan, die de afgelopen tijd als interim-voorzitter heeft geopereerd, vertelt hierover: ‘Mevrouw Baas heeft zeker haar verdiensten getoond, maar dat liep helaas niet anders. Ze ging zich namelijk steeds meer op de regio richten en minder op de zaken die voor de HBVB van belang zijn.
De gewenste opvolger van Baas was dus Mulder. Mondriaan vertelt over haar: ‘In eerste instantie ging het goed, maar later ging ze op de solotoer en deelde ze haar bevindingen met de gemeente en Stek niet met het bestuur. Als bestuur zijn we er voorstander van dat die informatie wel gedeeld wordt, dus dat werkte niet. Ze was echt een eenling. Dat vond ik jammer.’ Het is nu echter tijd om naar voren te kijken. Mondriaan: ‘We zijn blij dat er nu een nieuwe voorzitter is. Wij willen hem als teamleider en in december  is er een evaluatie. Dat is een les die we van de twee vorige voorzitters geleerd hebben.’

‘Onacceptabele wachttijden behoren tot het verleden’

JOEP DERKSEN
LISSE – Beherend apotheker Bisnoe Adhien reageert op de klachten over de lange wachttijden, die volgens de klanten kunnen oplopen tot één uur. Hij laat weten, dat dit een tijdelijk fenomeen is, dat veroorzaakt werd door de vakantiepiek en de nasleep van de fusie van twee apotheken.
‘Ik ervaar ook de langere wachttijden’, aldus Adhien. ‘Voorheen zat hier apotheek Van der Vliet, waar het chaotisch was. Daar klaagden mensen ook over lange wachttijden. Deze apotheek is samengevoegd met de relatief kleinere Lissese Apotheek aan ’t Vierkant. Er heeft dus een verbouwing en verhuizing plaatsgevonden. Mensen hebben me gezegd: ‘Waarom doe je dat nou? Dat kan nooit beter worden, maar het heeft altijd aan het management gelegen in de apotheek Van der Vliet.’
Adhien is half maart aangewezen om de apotheek samen met een collega te leiden en er kwam veel op hem af. Het personeel van beide apotheken moest beter met elkaar samenwerken, zorgverzekeraars willen dat zoveel mogelijk de goedkoopste medicijnen gebruikt worden en ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft allerlei wensen. ‘De visie van de cliënt staat bij mij hoog in het vaandel. Men wil korte en acceptabele wachttijden en een glimlach aan de balie. Ik heb me in het begin voornamelijk gefocussed op de verbouwing in deze apotheek.’
Hij schrikt als  hij hoort van de klachten dat de wachttijden op kunnen lopen  tot een uur. ‘Je hebt een wachtbeleving en een werkelijke wachttijd, maar 45 minuten tot een uur vind ik absoluut onacceptabel. Tijdens de verbouwing was het niet fijn om de recepten af te halen in de kleine apotheek: die was niet berekend op al die mensen.In juni zijn we hier naar toe gegaan. En dat was voor het personeel even wennen, voordat je weet waar alles ligt. We zitten nou in de vakantieperiode, maar toen inwoners van Lisse niet op vakantie waren, liepen we hier al met een halve bezetting.’ Dat is geen mismanagement, zo stelt Bisnoe, maar de vakanties stonden al gepland toen apotheek Van der Vliet begin dit jaar werd overgenomen. Ook is het de huisregel dat herhaalmedicatie pas na twee dagen opgehaald kan worden, bij een bestelling die voor 12:00 uur gedaan is. Mensen die ‘kuurtjes, pijnstillers en spoedmedicatie’ nodig hebben, kunnen echter wel gelijk krijgen wat ze nodig hebben.
De extreem lange wachttijden zijn nu voorbij, zo laat Adhien weten, en ook het personeel wordt klantvriendelijker. ‘De glimlach aan de balie is een verandering van mindset. Het personeel wat er zat, is er deels nog steeds. Onder de vorige eigenaar was er veel onvrede en verloop van personeel wat niemand ten goede kwam. De sfeer is er beter op geworden, maar een fusie, verbouwing en verhuizing is niet niks. Elke verandering is moeilijk. We zijn bezig met een klantbegeleidingssysteem. Daarmee gaan we in september controleren hoe lang het duurt vanaf het moment dat iemand een nummertje trekt tot aan het moment dat die geholpen wordt. Als je merkt dat de piektijden om 15:00 uur zijn en minder mensen om 10:00 uur, dan kan ik daar wat mee.’ Vanaf 1 augustus komt er een nieuwe apotheker bij en ook hierdoor zouden de wachttijden moeten afnemen.

Fleurig Vuurtorenplein

NOORDWIJK – Het Vuurtorenplein is sinds dinsdag 29 juli helemaal versierd met twintig grote bakken met geraniums. De rood- en rozekleurige bloemen moeten het oude plein een flinke opfrisser geven. Wethouder Dennis Salman (LSN) hielp mee om de bakken op de juiste plaats te zetten. ‘Ik vond het plein nog wat karig en, mede gezien het Bloemencorso dat in augustus langs komt, wilde ik hier extra bloemen hebben’, zo laat Salman weten. De markt zal geen last hebben van de twintig bloembakken, zo verwacht de wethouder.
Een aantal kleinere bloembakken, die tot deze week op het plein stonden, zijn verhuisd naar het voorterrein van het nieuwe zwembad BinnenZee. Het college van burgemeester en wethouders is ook bezig met plannen om de oude fontein Janus weer te laten werken. Hiervoor moeten nog wel massa’s zand verwijderd worden uit de oude vijver en moeten de pijpleidingen schoongespoten worden. Gehoopt wordt, dat Janus in mei 2015 weer kan spuiten.

Met kettingzaag strijden tegen iepenziekte

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Iedere inwoner met een iep in zijn voor- of achtertuin kan plotseling geconfronteerd worden met een ambtenaar die een kettingzaag in zijn hand heeft. Het college van burgemeester en wethouders neemt geen halve maatregelen waar het gaat om de aanpak van de iepenziekte.
Bij twee iepen aan de Beeklaan is de iepenziekte aangetroffen en daarom is er nu ‘grootalarm in de wereld van het Noordwijkse groen’, zo laat de gemeente weten. Iedere boom met de iepziekte moet zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen twee weken gekapt worden, om verdere verspreiding  te voorkomen. En dan maakt het niet uit of het een iiep van een particulier is, of een boom van de gemeente, omdat ‘de ziekte geen onderscheid maakt tussen gemeentelijke of particuliere bomen’.
Ambtenaren zijn aan het werk gezet in een ‘opsporingsactie’, waarbij gekeken wordt, of er meer bomen besmemt zijn. Particulieren met een zieke iep in hun tuin kunnen worden verplicht de besmettingshaard te verwijderen. Maar de gemeente hoopt, dat die verplichting niet hoeft te worden opgelegd en dat iedere bezitter van een boom met iepenziekte zijn of haar verantwoordelijkheid zal nemen. Ook na de kap blijft de boom gevaarlijk voor zijn soortgenoten; het hout mag dus niet opgeslagen worden als haardhout, maar moet óf gestript worden van de schors óf compleet verwijderd worden.
De gemeente roept alle inwoners op om geïnfecteerde bomen op te sporen. ‘U kunt een zieke iep herkennen aan het feit dat fris groene blad in de zomer binnen een paar weken geel en bruin verkleurt en uiteindelijk eraf valt. Aan kale takken blijven meestal nog één of twee verdorde blaadjes aan de uiteinden zitten.’ Kalende bomen kunnen gemeld worden bij 071 366 0400; ook als u twijfelt.

Werkzaamheden tóch in broedseizoen uitgevoerd

‘Hoe kan dit?’
NOORDWIJK – Wat gebeurt er wanneer wél zienswijzen worden ingediend voor de werkzaamheden in de Hoogewegpolder? Worden alle werkzaamheden die tot nu toe gebeurd zijn teruggedraaid?’ Deze vragen stelde gemeenteraadslid Bernadet Smit (Lijst Salman Noordwijk) vorige week aan het college van burgemeester en wethouders. Ze maakt zich zorgen, dat het inspraakproces niet volgens de regels verloopt.
In de Hoogewegpolder wordt na afloop van het broedseizoeen een gastransportleiding aangelegd. De eerste werkzaamheden zijn al midden juni begonnen, volgens Smit. Maar de eigenaren van de grond werden pas op 3 juli over die werkzaamheden geïniformeerd. ‘Hoe kan het zijn, dat er door de aanvrager al werkzaamheden zijn verricht, terwijl hiervoor geen omgevingsvergunning is verleend?’, aldus Smit, die ook laat weten: ‘De werkzaamheden zouden pas in augustus starten in verband met het broedseizoen. Nu blijkt dat de werkzaamheden al medio juni zijn gestart, dus  tijdens het broedseizoen! Dit geeft ook schade aan de natuur. Hoe kan dit?’ Het college van burgemeester en wethouders heeft enkele weken de tijd om deze vragen te beantwoorden.

Roeffen vertegenwoordigt Zuid-Holland

OEGSTGEEST – Wethouder Jos Roeffen (LO) zit de komende vier jaren namens heel Zuid-Holland in de Alderstafel. Hij vertegenwoordigt daarin het zogeheten ‘buitengebied’ van Schiphol; de steden en dorpen rond de luchthaven die regelmatig tot zeer vaak last hebben van de met veel lawaai passerende vliegtuigen. De Alderstafel adviseert Staatssecretaris Mansveld en de Tweede Kamer over de ontwikkelingen en milieu-effecten van Schiphol.
Roeffen volgt een wethouder van de gemeente Castricum op, die deze taak tot voor kort op zich nam. Het is zijn taak om de belangen van de inwoners in Zuid-Holland zo goed mogelijk te verdedigen. Gemakkelijk zal dat niet zijn, want hij moet opboksen tegen / overleggen met het management van Schiphol, dat het liefst zo veel mogelijk vliegtuigen van en naar de luchthaven wil krijgen en de vertegenwoordigers van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Haarlemmermeer. Zij willen namelijk graag zoveel mogelijk vliegtuigen laten vertrekken via de zuidelijke start- en landingsbanen, zodat de vliegtuigen over Zuid-Holland gaan en niet over Noord-Holland.
Andere deelnemers die ook praten over zaken als ruimtelijke ordening en veiligheid, zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en bewonersvertegenwoordigers. In 2015 gaat de Alderstafel op in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Die ORS bepaalt uiteindelijk het maximum aantal vliegbewegingen dat voor Schiphol per jaar is toegestaan en welke routes die vliegtuigen moeten afleggen.

Valkenburg leidt HBVB

LISSE – Al na enkele maanden heeft Jeannette Mulder, voorzitter van de HuurdersBelangenVerenigingBollenstreek (HBVB), haar positie moeten opgeven. Haar plaats wordt vanaf 1 augustus ingenomen door Albert Valkenburg. Mulder moest stoppen met haar werk, omdat het HBVB –bestuur vond, dat ze te weinig communiceerde met de overige bestuursleden. Valkenburg blijft in ieder geval voorzitter tot december van dit jaar; dan volgt een evaluatie over zijn functioneren. Interim-voorzitter van de HBVB laat heirover weten: ‘Die evaluatie is een les, die we van de twee vorige voorzitters  geleerd hebben. Maar we zijn blij dat er nu een nieuwe voorzitter is.’

Shameplekken achter kunstdoeken

NOORDWIJK – Het college van burgemeester en wethouders wil alle shameplekken achter de kunst zetten. Volgens wethouder Dennis Salman (LSN) is dit uniek voor heel Nederland en hij ziet het al helemaal voor zich: ‘Grote doeken met werken van kunstenaar Hans Vink of fotografe Monique Velzenboer worden dan op gemeentegrond geplaatst, zodat het zicht op de shameplekken vanaf de openbare weg verdwijnt.’ Wel moet nog gekeken worden of de regels het toelaten dat kunstwerken op deze manier geplaatst kunnen worden.

Portret van de koning in Kasteel Keukenhof

LISSE – Vorig jaar werden drie kunstenaars beloond met 60.000 euro voor het maken van een ‘Portret van de koning’. Kunstenares Iet Langeveld uit Lisse deed niet aan deze wedstrijd mee, maar besloot tijdens het Kunstplein in het Willem-Alexander Paviljoen van de bloemententoonstelling Keukenhof haar eigen portret van de koning te maken. Herman Hollander vindt het resultaat zo goed geworden, dat hij het portret heeft gekocht om het een mooi plekje te geven in het kasteel Keukenhof. Op het schilderij staat de koning afgebeeld met een medaille van de avondvierdaagse; een kunstgrapje van de portretschilder, zo legt ze uit: ‘Hiermee laat ik zien dat hij een koning van het volk is.’

Geraniums en spuitende Janus voor toerisme

NOORDWIJK – Twintig bakken met rode en roze geraniums zijn dinsdag 29 juli geplaatst op het Vuurtorenplein. Hierdoor moet deze oude shameplek een wat kleurrijker en vrolijker aanblik krijgen. Wethouder Dennis Salman hielp persoonlijk een handje mee om de bloembakken op de juiste plek te krijgen. Maar de plannen om het Vuurtorenplein nog mooier te maken, gaan verder. ‘We zijn aan het kijken of het mogelijk is om Janus weer te laten spuiten’, aldus Salman. De oude fontein is jaren terug helemaal volgegooid met zand. Dat moet allemaal verwijderd worden en de leidingen moeten schoongemaakt worden. Maar als dat allemaal lukt, kan de spuitende Janus weer een toeristentrekker worden.

Gaspare Ristorante Pizzeria

Voor de lunch, diner én de borrel
Nieuwe Rijn 42a, Leiden, T: 071 513 0155, W: ww.gaspare.nl
Het nieuwste restaurantpareltje is Gaspare Ristorante Pizzeria en veel mensen hebben dit kwaliteitsrestaurant al ondekt. Niet in het minst, omdat je hier op een heel bijzonder terras kunt zitten; bovenop een boot! Eigenaar Gaspare Daino leeft voor zijn zaak en zet zich samen met zijn enthousiaste personeel in om het de gasten zo goed mogelijk naar de zin te maken.
In het restaurant kunt u volop genieten van de vele smaken die de Italiaanse keuken te bieden heeft. Dan gaat het niet alleen om de welbekende pizza´s en pasta´s, maar ook om heerlijke vis- en vleesgerechten. Wat dacht u van een smakelijke ossenhaas, rib-eye, zeebaars, dorade of vingeraflikkende sciampi? Gaspare vertelt: ´Alles is vers en onze menugerechten veranderen wekelijks. Ik koop alles vers in bij leveranciers uit de regio en als chef-kok maak ik het eten zelf.´
Gaspare heeft al meer dan een kwart eeuw ervaring in de Italiaanse keuken; het is een garantie dat alle gerechten zeer smaakvol zijn. Maar net zo belangrijk is, dat alle gasten het uitstekend toeven vinden in Gaspare Ristorante Pizzeria. De eigenaar: ´Ik wil dat alle mensen die wij ontvangen, het hier 100% naar hun zin hebben. Gastvrijheid, samen met heerlijk eten en een goede bediening; dat is waar we hier voor gaan!´
En ook beschikt Gaspare Ristorante Pizzeria over de enige pizzeriaboot in heel Leiden. Het is heel uniek, dat je dit bootterras kunt bereiken vanaf de wandelstraat, maar ook per boot. Hier zijn tachtig zitplaatsen en binnen zijn nog  eens 74 stoelen en tafels waar het goed toeven is. Gaspare Ristorante Pizzeria is ook te boeken voor feesten en partijen. Voor alle fijnproevende bezoekers heeft Gaspare een speciale aanbieding; verse tira missu tradizionale of tira missu frutti di bosco zijn allebei te genieten voor slechts 5,50 euro. Kom naar Gaspare Ristorante Pizzeria en laat uw smaakpapillen hiermee kennismaken! Gaspare Ristorante Pizzeria is iedere dag open van 12:00 uur tot 22:00 uur.

Johnny’s Burger

Beste hamburgers van Nederland
Flemingstraat 93 te Leiden, T: 071 744 047, W: www.johnnys.nl
Sinds 2011 heeft Tarek Cherkawi al negen bezorgdiensten van Johnny’s Burger opgezet, verspreid over heel Nederland. Maar Leiden heeft de primeur: in juni opende de allereerste stand alone Burger Take Away & Delivery!
En dat is reden voor een feestje, zoals te zien is in de advertentie voor openingsaanbiedingen op de voorpagina van deze krant. De drie drijvende krachten achter deze vestiging van Johnny’s Burger zijn Cherkawi, manager Erwin Smit en chef burger Eric Stikvoort. Ze hadden al veel ervaring in de pizzawereld en het was Cherkawi’s idee om de allereerste burgerbezorgdienst in Nederland op te richten. Het is een enorm succes, want in korte tijd groeide Johnny’s Burger uit tot een franchisebedrijf met tien vestigingen.
En niet zonder reden, want ondertussen heeft heel Nederland genoeg van al die standaard voorgebakken Amerikaanse burgers. Bij johnny’s Burger krijgen de klanten gegarandeerd de beste kwaliteit. Alle hamburgers worden vers gemaakt en dan pas op het moment dat iemand die burger ook daadwerkelijk bestelt. Het brood wordt ingekocht bij een bakker die het speciaal voor Johnny’s Burger maakt. ‘Onze hamburgers zijn groter dan die van de bekende ketens en we serveren daar echte Vlaamse frieten bij; topkwaliteit dus!’ aldus Cherkawi.
De verslaggever nam de proef op de som en bestelde een Johnny’s Burger, met gebakken champignons, ui, peterselie en voorbereid met olijfolie. Er volgde een aangename verrassing; de hamburger was maar liefst 135 gram en smaakte overheerlijk. ‘En voor 1,80 extra krijgen onze klanten zelfs een 180 gram burger’, licht Cherkawi trots toe. Uiteraard heeft Johnny’s burger ook falafelburgers en kipgerechten.
De klanten die de zaak iedere dag tussen 16:00 uur en 23:00 uur bezoeken zijn razend enthousiast. Ook wordt al veel gebruik gemaakt van de catering. Johnny’s Burger bezorgt namelijk in Leiden, Leiderdorp én Oegstgeest! Het is een perfecte oplossing voor iedereen die een avond geen zin heeft om te koken en pinnen aan de deur is mogelijk. Smit: ‘Wij bezorgen gratis vanaf 7,95 euro.’

‘Weggooien is zonde’

JOEP DERKSEN
LISSE – Iedere laatste zaterdag van de maand komen mensen naar De Greef (Ruishoornlaan 21) om te kijken of hun oude spullen gerepareerd kunnen worden. Dan gaat het bijvoorbeeld om lampen, oude schoenen of spelcomputers. De vrijwilligers van het Repair Cafe doen bij ieder artikel hun best om het een tweede leven te geven.
Wanneer een kapot product gerepareerd kan worden, is dat niet alleen fijn voor de portemonnee, maar ook het milieu wordt ermee gespaard. Kapotte spullen gaan namelijk onverbiddellijk in de afvalbak of worden naar de milieustraat gebracht. Maar vaak kan een loszittend draadje het verschil tussen een niet- en wel werkend product zijn. Vrijwilliger Richard van Dijk repareert bijna alles; van fietsen tot kleding, en videorecorders. En heel veel koffiezetapparaten; ‘Zolang het maar geen elektronische apparaten zijn’, lacht hij.
Van Dijk zit tussen twee banen in en doordat hij vrijwilliger is, bouwt hij zijn netwerk uit. Niet alleen geeft hem dat veel plezier, maar ook worden de kansen op een nieuwe werkgever  vergroot. Daarnaast  staat Van Dijk helemaal achter het principe van het Repair Cafe: ‘De dingen worden niet weggegooid en krijgen een tweede leven. Het is goed voor het milieu, maar de mensen hebben tegenwoordig ook weinig geld. Je kunt je spullen laten repareren en hoeft geen geld uit te geven voor een nieuw product. Onze diensten zijn gratis, al mag iedereen een vrijwillige bijdrage doen.’
Een aantal vrijwilligers van het Repair Cafe zit klaar voor de klanten, die zaterdag 26 juli langs kwamen. En de reparatiewensen verschillen enorm. Een man brengt een videorecorder langs, in de  hoop dat hij ook in de toekomst nog films op de televisie kan opnemen. Hans van Tiel heeft een Dualit broodrooster dat een jaar of vijftien oud is. ‘Als ik ‘m laat verhitten, komt er een rare, mufachtige geur uit. De man van het Repair Cafe heeft er naar gekeken, maar hij ruikt alleen de geur van brood.’ Waardoor wordt die geur dan verklaard? ‘Het zou de spin kunnen zijn, die in het apparaat geroosterd gevonden werd.’ Van Tiel is blij met het Repair Cafe: ‘Nou hoef ik niet naar het reparatiebedrijf in Mijdrecht.’ Ook inwoonster Van Eeden is blij dat haar huistelefoon het weer doet: ‘Als er wat met me aan de hand is, kan ik om hulp bellen. Bovendien is  het  goed dat spullen gerepareerd worden, want weggooien is zonde.’
Voor meer informatie: www.repaircafe.nl.

Monday, 28 July 2014

De mens achter de bestuurder


Guus Elkhuizen is geen standaard politicus
JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP > De eerste honderd dagen van het nieuwe college van burgemeester en wethouders zitten er op. Drie wethouders zijn de komende vier jaren dag en nacht in de weer om het beste voor de gemeente en haar inwoners mogelijk te maken. Maar wie zijn die wethouders; wat drijft hen en hoe  staan ze in het leven? In een drieluik praten Guus Elkhuizen, Trudy Veninga en Annette Pietersen openhartig over zichzelf. In deel 1 is het de beurt aan Guus Elkhuizen (61).
De geboren Hagenees komt uit een ondernemersgezin en als tiener was het zijn grote ambitie om succesvol te worden in het zakenleven. Tien jaar lang was hij nationaal en internationaal actief met het opzetten en uitbouwen van bedrijven. ‘Ik kwam er al snel achter dat niets lukt, zonder dat je een weloverwogen risico neemt. Als je blijft nadenken over de risico’s, dan kom je niet verder.’ Door zijn vele reizen en zijn carriereambities is het er nooit van gekomen, dat hij kinderen kreeg. Hij ervaart dat niet als een gemis: ‘Ik heb altijd internationaal willen werken en het plaatje van een gezin met kinderen paste daar niet bij.’
Nadat hij in deze gemeente kwam te wonen, verdiepte hij zich in de regels over de natuurwetgeving rondom zijn woning. Op een zaterdagmiddag in 2003 kwam hij Stef Leliveld tegen, die hem vroeg om zijn kennis over de natuurwetgeving te delen. Die toevallige ontmoeting bij de plaatselijke supermarkt zorgde voor een drastische verandering in het leven van Elkhuizen. ‘Ik vond de politiek heerlijk, maar wilde wel gauw tot besluitvorming komen. Ik doe mijn stinkende best om wat achter te laten en ik ben primair bezig voor de samenleving.’
Elkhuizen kent overigens zijn plek en weet heel goed, dat een wethouderschap niet allesbepalend is voor een gemeente en haar inwoners. Hij lacht: ‘Ik heb niet de illussie dat als ik geen wethouder meer ben, de samenleving en bestuurlijk Nieuwkoop in elkaar storten. Dat de samenleving dan denkt: `Hoe nu verder?´ In de politiek is het vrij snel ´uit het oog uit het hart´.´ Maar de komende jaren is Elkhuizen wethouder en zijn doel is het om samen met de inwoners verbeteringen aan te brengen. ´Ik wil dat mensen achteraf zeggen, dat ze zoveel mogelijk samen met de wethouder hebben bereikt.´
Hij vervolgt: ´Ik ben niet een standaard politicus en ben iemand die vrij snel zegt hoe het in elkaar steekt, maar ik zeg het ook als iets wel of niet goed is. Dat is in bestuurdersland niet altijd de gewenst bestuurderstaal. Maar voor mij gaat het meer om de inhoud dan de verpakking. Burgemeester hoef ik niet te worden: ik ben te ongeduldig voor al die lange vergaderingen waaraan je deel moet nemen.´ Hij vervolgt: ´Het is een doelloze missie om als wereldverbeteraar in de politiek aan de gang gaan. Je moet je richten op zaken die je voor elkaar kunt krijgen. Pick the fights you can win.´
Elkhuizen komt pas echt tot zijn rust bij het vissen: ´Ik houd van snoekvissen en mijn grootste snoek was 1,21 meter. Als kind snoekte ik al in de Woerdense verlaat. De vis eet ik niet, ik geniet meer van vlees.´ Op stille momenten denkt Elkhuizen nog wel eens terug aan vroeger, toen het leven minder druk was. ´Dat is ouwelullenpraat natuurlijk, maar in deze enigszins op hol geslagen maatschappij moet je zorgen dat je niet gek wordt. Want we ´moeten´ ons druk maken over aaneenlopende problemen. De ene week gaat het over de AOW, dan over ISIS en drie dagen later over het WK-voetbal. Ik mis die Anton Pieckachtige wereld van vroeger wel een beetje.´

Column

Regeltjes
Dat burgerparticipatiegedoe is eigenlijk al jaren aan de gang. Mensen helpen elkaar al sinds het ontstaan van de mensheid; we zijn immers kuddedieren. Overal om ons heen zijn voorbeelden van inwoners die anderen de helpende hand uitsteken. Of het nu gaat om vrijwilligers bij de sportvereniging, mensen die zwerfvuil opruimen of inwoners die hun eigen straatje schoonvegen en daar het groen onderhouden.
Maar nu heeft de overheid dus ook ontdekt, dat veel overheidsdiensten – gratis – gedaan kunnen worden. Waarom zou je veel geld uitgeven aan groenonderhoud, als de omwonenden dat zelf ook kunnen? Het grote gevaar is echter, dat gemeenten het burgerparticipatie zien als middel om geld  te besparen. En dan zijn er nog voorbeelden van de regeltjes, die het enthousiasme van vrijwilligers grondig aan gort helpen. Ieder jaar worden honderden kinderen vermaakt door de Vakantiekinderweek ’77 Leimuiden en de Vakantiespelen Alkemade en bij beide organisaties is het huttenbouwen een van de hoogtepunten. Tot 2009 kon het hout gewoon verbrand worden en de kinderen genoten intens van het vreugdevuur. Maar terwijl in Azië, Zuid-Amerika en Afrika de steenkolenverbrandingsovens driftig staan te paffen, mag  zo’n vreugdevuur niet meer vanwege de milieubelasting. Dus moet het hout afgevoerd worden naar de gemeentewerf. De gemeente komt de vrijwilligers wel tegemoet door de helft van de kosten hiervoor op zich te nemen, maar dat betekent wel dat de vrijwilligers opdraaien voor de overige circa 1.250 euro. Dus moet er veel energie gestoken worden in het vinden van sponsoren die dat bedrag willen ophoesten.
Een eenvoudige oplossing is natuurlijk om het hout te versnipperen. Dat is mogelijk, zeker wanneer de spijkers verwijderd worden. Ook wethouder Yvonne Peters leek dit een oplossing te zijn, immers; de houtsnippers kunnen weer gebruikt  worden als valbrekers onder schommels en de gemeente spaart zich de kosten uit voor het deels sponsoren van de houtafvoer en –verbranding. Maar een dergelijk voorstel moet wel van de betrokkenen komen, zo liet de wethouder weten. ‘Het initiaitief tot een andere mogelijkheid voor de houtverwerking ligt niet bij ons. Maar ik zeg niet op voorhand “nee” als het hout bijvoorbeeld ook versnipperd kan worden’, aldus Peters. Deze bal ligt dus bij de vrijwilligers.
Joep Derksen

Duur puin

LEIMUIDEN – Op bollengrond aan de Molenkade ligt puin opgeslagen en de eigenaar van dit stuk land kan een last onder dwangsom van 1.000 euro tegemoet zien. Het college van burgemeester en wethouders stemde vorige week in met dit besluit. Lang werd het puin oogluikend toegestaan, omdat dit gebruikt zou worden voor de bouw van een woning aan de Molenkade 4. Die bouwvergunning is echter ingetrokken, omdat de woning niet werd afgebouwd. Na klachten van een van de omwonenden gaat de gemeente nu dus handhaven en beveelt de grondeigenaar om het puin direct te verwijderen. De overtreder heeft tien dagen de tijd om een zienswijze in te dienen.

Geen declaratie binnen de gemeente

KAAG EN BRAASSEM – Wethouder Yvonne Peters (VVD) declareert haar benzinekosten niet, zolang ze binnen de gemeente blijft. Alleen wanneer ze voor haar werk naar bijvoorbeeld Gouda of Alphen aan den Rijn moet rijden, overhandigt ze haar overzicht met gereden afstanden aan de gemeente. Het is dan een afdelingsmanager die goedkeuring moet geven aan deze onkostenlijst. Voor Peters is het ook een beetje een principekwestie, zo laat ze weten. ‘Als ik 26 keer op een dag naar Leimuiden moet, dan is dat op mijn eigen kosten.’

Integrale herzieningen

KAAG EN BRAASSEM – Het komende jaar worden nog een aantal bestemmingsplannen gewijzigd, zo kregen de gemeenteraadsleden vorige week te horen. Het gaat dan om zogeheten ‘integrale herzieningen’ aan De Baan Sotaweg, Oude Wetering en Roelofarendsveen Zuid. In 2016 is de Veenwetering / De Bloemen aan de beurt.

Nieuwe entree voor Kaag

JOEP DERKSEN
KAAG – Kosten nog moeite zijn gespaard om het eiland de nieuwe entree te geven die het verdiend. Wethouder Yvonne Peters (VVD) onthulde vorige week vol trots de houten tafel met twee bankjes waarvan de horden toeristen voortaan gebruik kunnen maken.
De wens voor een mooiere entree van de Kaag bestaat al sinds 2009 en sinds die tijd hebben de Stichting Promotie Kaag en de dorpsraad samengewerkt om die doelstelling te bereiken. ‘Kaag is een beetje een toeristisch pareltje in Kaag en Braassem’, liet Peters weten. Haar woorden werden onderstreept door de aanwezigheid van de nieuwe aanlegsteigers, waar toeristen even kunnen bijkomen van hun vaartocht. Peters: ‘We zijn als gemeente trots op de aanleg van de passantensteiger op Kaag. Deze steiger ligt aan de meerdaagse sloepenroute, die gebruik maakt van het sloepennetwerk door de Hollandse plassen.’ Overigens wordt de aanlegsteiger ook gebruikt door ‘recreatieve bedrijven’, zo liet de wethouder weten. Met het weghalen van een lint rondom de tafel met twee zitbankjes opende Peters symbolisch zowel de nieuwe entree als de steiger. ‘Ik wens alle Kagenaars, recreanten en bedrijven rond Buitenkaag en Kaag een heel mooie zomer toe. Voortaan wordt Kaag neit langer alleen gepasseerd, maar wordt er ook op gepassagierd!’

Oneerlijke verdeling bouwleges

KAAG EN BRAASSEM – Vaak zijn ambtenaren veel uren kwijt aan het controleren of bouwwerkzaamheden voldoen aan de regels. En bij een beetje ingewikkeld geval, lopen die kosten hoog op en worden ze niet volledig gedekt door de leges die de aanvragen hiervoor betaald.
Deze informatie verstrekte een ambtenaar woensdag 9 juli tijdens een informatieavond over Ruimtelijke Ontwikkeling, naar aanleiding van een vraag van gemeenteraadslid Ton van Velzen (VVD). Met de legesopbrengsten als geheel kan de gemeente de kosten dekken, maar dat betekent wel dat de inwoners die een ‘eenvoudige’ bouwaanvraag doen, relatief meer betalen voor minder ambtelijk werk. ‘Er zijn  per jaar vijftig tot honderd aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging’, aldus de ambtenaar. ‘Met 350 euro als kostendekking kom je niet zo ver; daar kun je maar een paar uur voor werken. Als een aanvraag ingewikkkelder is, ben je meer geld kwijt. We hebben wel eens overwogen om categoriën te maken, maar dan moeten we de aanvrager soms 1.000 euro in rekening brengen. De leges als geheel zijn kostendekkend, maar niet op elk product.

Samen zonnepanelen kopen

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – Met SamenZonneEnergie kunnen inwoners voortaan gezamenlijk zonnepanelen aanschaffen, zodat zij hun eigen duurzame energie kunnen opwekken. Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het opzetten van een groepsaankoop voor zonnepanelen samen met iChoosr. Doordat meer mensen (veel) meer zonnepanelen willen kopen, kan de aanschafprijs van deze energie-opwekkers flink omlaag gaan. Op deze manier heeft iChoosr al meer dan 100.000 zonnepanelen op de daken gerealiseerd.
De gemeente stopt hier geen geld in, maar wil haar inwoners informeren over deze mogelijkheid. Nadat mensen zich aanmelden op de digtale veiling, maakt iChoosr met leveranciers afspraken over de aankoop, het plaatsen en de garantie van zonnepanelen. iChoosr krijgt van de winnende leverancier een vergoeding per geplaatst paneel. Wethouder Yvonne Peters (VVD) steunt dit initiatief van harte: ‘We hebben duurzaamheid in het collegeprogramma gestaan en we willen de mogelijkheid bieden tot collectieve aankooop.’ En gaat de gemeente dan ook initiatieven ondersteunen, waarbij mensen stukjes van windmolens kunnen kopen, zodat ze meedelen in de winst; de zogeheten windaandelen? De wethouder sluit niets uit: ‘De SamenZonneEnergie is ons eerste initiatief op het gebied van duurzaamheid. Er kunnen meer initiatieven komen, maar nu nog niet.’

Sportclubs kunnen schenkingsregels ontduiken

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – Het is voor de gemeente bijna niet mogelijk om te handhaven wanneer sportverenigingen de regels omtrent het alcoholschenken bij evenementen te ver oprekken. Die sportverenigingen mogen bijvoorbeeld wel drankjes schenken na afloop van het toernooi. Maar steeds vaker gaan sportclubs in op verzoeken van ondernemingen om daar een bedrijfsfeestje te organiseren. En speciaal voor dat feestje wordt dan een ‘bedrijfstoernooi’ opgezet, waarna Bacchus weer vrijelijk heerst.
En dat is natuurlijk niet, zoals de oorspronkelijke regels bedoeld zijn. De inkomsten van bedrijfs- en verjaardagsfeesten die op sportfaciliteiten gehouden worden, gaan voorbij aan de echte horeca. Wethouder Yvonne Peters (VVD) geeft toe, dat het moeilijk is om te beoordelen wanneer er geschonken wordt na afloop van bijvoorbeeld een voetbaltoernooi en wanneer een voetbaltoernooitje gehouden wordt voorafgaand aan het alcohol schenken.
Peters: ‘Op het moment dat een voetbalclub een feestje geeft aansluitend aan een voetbaltoernooi, gaan we niet handhaven. Hoe  zouden wij moeten aantonen dat een voetbaltoernooi alleen wordt georganiseerd om dat feestje te geven? Een sportclub mag een toernooitje organiseren en daar een verenigingsactiviteit aan koppelen. Heel veel clubs zijn voor een groot deel van hun inkomsten afhankelijk van die barinkomsten. Zolang zij zich aan de regels in de verordening houden, is de gemeente niet aan zet.

‘Tijd voor mezelf’

Eigenaresse Body Fashion Store dankt klanten
JOEP DERKSEN
ROELOFARENDSVEEN – De Body Fashion Store is gesloten; eigenaresse Sandra van der Wereld was het na 25 jaar keihard werken beu. Een kwart eeuw lang is ze als ondernemer actief geweest en ze had drie zaken opgebouwd. Plotseling besefte ze, dat het nog maar een paar jaar duurt voordat haar kinderen het huis uit gaan. Ze nam een radicaal besluit en heeft voortaan alleen nog de winkel Lindessa Noordwijk onder haar hoede.
De Body Fashion Store werd geopend in 2008. Het pand was al eigendom van Van der Wereld, maar een huurder kon niet gevonden worden. ‘We begonnen met een outlet en dat was een groot succes. Daarom bouwden we er een heel nieuwe winkel uit, met lingerie, nachtmode en badmode in het hogere segment van A-merken zoals Primadonna, Triumph en Sapph.’ De onderneemster is met twee winkels gestopt. Niet vanwege  de afgelopen economische crisis, zo maakt ze duidelijk. ‘Ik ben 25 jaar ondernemer en al die tijd heb ik zeven dagen in de week gewerkt. Ik heb daarr geen zin meer in. Ik wil een beetje normaal leven, al moet ik daar wel even aan wennen.’
Van der Wereld licht toe: ‘Ik word vijftig dit jaar en mijn kinderen groeien boven me uit. Ik heb al die tijd alleen maar gewerkt. Nu is het tijd voor mezelf en mijn kinderen. Als ik nog een paar jaar wat met mijn jongens wil doen, moet het nu. Het is een verademing om wat meer rust te krijgen en geen zeven, maar vijf dagen te werken.’ Gelukkig zijn er geen grote gevolgen voor haar personeelsleden Ans Opdam en Sophie Aanhane; zij blijven werkzaam voor Van der Wereld en wel in de zaak in Noordwijk (Hoofdstraat 61). ‘We willen onze klanten bedanken voor het jarenlange vertrouwen. Ze zijn ons echt trouw geweest.
Inmiddels vindt er een grote verbouwing plaats in het pand waar ooit de Body Fashion Store zat; er is namelijk een nieuwe huurder gevonden; Tandheelkundig Centrum Roelofarendsveen. De bekende tandarts Nazar Ghazarian heeft al zeven jaar werkervaring in Roelofarendsveen en nu gaat hij voor zichzelf beginnen. Het tandheelkundig centrum opent half augustus haar deuren.