Sunday, 5 October 2014

‘Vergoeding investeringen is nooit afgesproken’

JOEP DERKSEN
LISSE – Als reactie op het verhaal van Peter en Rachell van der Veek, stelt een gemeentelijk woordvoerder: ‘De gemeenteraad heeft in 2013 een bedrag beschikbaar gesteld voor het opknappen van het gebouw dat al jaren dienst doet als Dansschool. De verbouwing voorzag in deels het wegwerken van achterstallig onderhoud en deels in het plegen van een flink aantal aanpassingen om het pand te kunnen blijven gebruiken als Dansschool.’
‘Omdat het huidige huurcontract van de dansschool is gedateerd (ouderwets) was er tevens afgesproken dat er een nieuw (modern) huurcontract zou worden gesloten. Tijdens de verbouw zijn er ernstige misverstanden ontstaan over het programma van de verbouw. Uiteindelijk werd geconcludeerd dat het niet duidelijk was welke verbouwingen onderdeel waren van het gemeentelijke programma en welke verbouwingen door de exploitanten van de Dansschool werden gewenst, die echter geen onderdeel waren van het gemeentelijke programma. Uiteindelijk zijn daar, na vele besprekingen, afspraken over gemaakt. De gemeenteraad heeft zelfs na het gereedkomen van de verbouwing de exploitanten een bijdrage gegeven van €20.000. Onderzoek heeft aangetoond dat juridisch hier weliswaar geen aanleiding voor was maar dat de onduidelijkheid over het programma een dergelijke bijdrage wel rechtvaardigde. Met dit raadsbesluit was tegemoet gekomen aan de financiële wensen van de exploitanten van de Dansschool.’
De woordvoerder vervolgt: ‘Over de inhoud van het nieuwe huurcontract was inmiddels ook overeenstemming, er diende alleen nog een handtekening te worden geplaatst. De exploitanten hebben echter onverwachts, recent aan het tekenen de voorwaarde verbonden dat de gemeente de komende 10 jaar een deel van de investeringen, die de exploitanten zelf in de Dansschool hebben aangebracht vergoedt. Dit is echter nimmer afgesproken en komt dus nu als een verrassing. Uiteraard is het gewone huurrecht van toepassing. Dit is ook van gemeentewege in het presidium (dit is het overleg van de fractievzs.) bevestigd. Net als bij iedere verhuursituatie, wordt er dan overleg gepleegd met de huurder over het verwijderen van bouwkundige aanpassingen of dat de aanpassingen mogen blijven zitten. In dit laatste geval kan er dan ook nog worden bezien of een vergoeding wordt gegeven. Uiteraard blijft het ook in deze situatie wenselijk dat de exploitanten en de gemeente in onderling overleg in deze situatie een oplossing vinden.’

No comments:

Post a Comment