Sunday, 5 October 2014

Einde BESCAL wordt overwogen

LISSE – De gemeenteraad overweegt serieus om te stoppen met BESCAL. Dit jaar ontving die organisatie 356.678  euro aan prestatiesubsidies en in een tijd van bezuinigingen is dat een fors bedrag. Bovendien was BESCAL het afgelopen jaar onderhevig aan forse kritiek door enkele van de vrijwilligers.
Raadsleden hebben vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Één van die vragen was: ‘Wat levert het op als we helemaal met Bescal stoppen?’ Het antwoord: ‘BESCAL heeft in 2014 een prestatiesubsidie ontvangen van € 356.678 inclusief dotaties voor groot onderhoud en vervanging van inventaris. Het betekent echter niet dat indien we met BESCAL willen stoppen dat dit bedrag ook daadwerkelijk vrijvalt. De accommodaties worden vooralsnog in stand gehouden waardoor het groot onderhoud en de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de accommodatie blijven bestaan. In november 2014 wordt het voorstel betreffende BESCAL (financiën en toekomst) naar aanleiding van het onderzoeksrapport van Hospitality consultants aan de raad voorgelegd.’
Eerder dit jaar hebben de coallitiepartijen de ‘Bestuursovereenkomst 2014 – 2018’ vastgesteld. Daar stond onder meer in, dat gekeken wordt naar mogelijkheden om de gebouwen, die nu nog onder het beheer van BESCAL vallen, voor lagere kosten te exploiteren en beheren.’ Uiteindelijk zullen het de gemeenteraadsleden zijn, die per ‘BESCAL-gebouw’ gaan bepalen of BESCAL hier nog taken moet uitvoeren, of dat dit gedaan gaat worden door vrijwilligers en andere betrokkenen. Een ambtelijk advies aan het college stelt: ‘Naar verwachting zal de toekomst uitwijzen dat aanbieders van activiteiten en diensten meer en meer hun eigen beleid inclusief de huisvesting zelf willen en zullen gaan bepalen.’

No comments:

Post a Comment