Friday, 10 October 2014

Strandpaviljoens in het geweer

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De vereniging van strandpaviljoenhouders is niet blij met de nota Strandbeleid, die onlangs door wethouder Barnhoorn gepresenteerd werd. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders licht Jan Klinkenberg de bezwaren toe.
Klinkenberg schrijft de brief namens Take2, Bries, Branding Beach, De Zeester, Breakers Beach, Alexander Beach, Blu Beach, van Roon, Beachclub O, De Zeemeeuw, De Klink, Witsand, Buitengewoon en Nederzandt. Hij geeft hierin aan, dat de strandpaviljoenhouders vorig jaar is gevraagd door toenmalig wethouder Bas Brekelmans (VVD) om mee te praten over een nieuwe nota Strandbeleid.
In maart 2014 is de conceptnota door het toenmalig college en raadscommissie voor inspraak vrijgegeven. Hierop kon een ieder die dit wilde een visie schrijven. Klinkenberg: ‘Op 8 april 2014 heeft onze strandvereniging een visie gestuurd naar het college van B&W over de voor de strandpaviljoenhouders belangrijke punten in deze concept nota strandbeleid.’ Maar daarna blijft het maandenlang stil. Klinkenberg: ‘Op 17 juli ontvangen we een mail waarin ons verteld wordt dat, na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart, een wisseling van de wacht heeft plaatsvonden in de raad en in het college. Vanwege de coalitieonderhandelingen was de behandeling van de strandnota daarom tijdelijk ‘on hold’ gezet en dat ‘diverse beleidspunten significant gewijzigd worden’.’
Volgens de strandhouders zijn er heel veel wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de oorspronkelijke nota. ‘De nieuwe coalitie heeft overduidelijk eenzijdig een dusdanig zwaar stempel gedrukt op cruciale beleidsvoornemens met betrekking tot de strandexploitatie, dat er geen sprake meer is van een nota strandbeleid met een brede maatschappelijke instemming!’,  aldus Klinkenberg. ‘Alle tijd en energie die wij gestoken hebben in de totstandkoming van de eerste conceptstrandnota wordt hiermee teniet gedaan. De vereniging van strandpaviljoenhouders is op geen enkele wijze betrokken geweest bij het tot stand komen van deze “nota strandbeleid coalitiekoers 2014-2018”.’ De strandhouders roepen het college op om alsnog met hen in gesprek te gaan ‘over relevante beleidspunten en de in onze ogen grote koerswijziging die heeft plaatsgevonden’. De ondernemers hopen, dat deze gesprekken zullen leiden tot een aangepaste versie van de strandnota.

No comments:

Post a Comment